EDLAB

Zařízení pro podporu aktivní experimentální činnosti žáků

 
 

— Interface Edlab ve školách nachází uplatnění v hodinách fyziky, biologie, chemie nebo enviromentální výchovy s využitím specializovaných sad měřících sond, senzorů a příslušenství. ↴

 
 
 
 

Vize

Zvýšení zájmu ze strany žáků o výuku, lepší fixace poznatků a zlepšení klimatu ve výuce.

Současná generace je spjata s integrací informačních technologií do svého života a potřebuje v procesu získávání vědomostí se opírat o to, co je jí blízké, s čím má zkušenost a v čem nalézá naplnění známého rčení „Škola hrou“.

Řešení

Při použití měřících zařízeních v počítačem podporovaných experimentech má učitel možnost vizualizace přednášených pasáží učiva, tím naplňuje zásadu názornosti, která přímo působí na délku pozornosti žáků / toto se týká i žáků s poruchami učení/ a výrazně ji prodlužuje. Při samostatné práci s měřícími systémy si žák může navolit takové tempo práce, které mu vyhovuje. Může pomalu a pečlivě odečítat naměřené hodnoty, ukládat si je pro pozdější využití. Výsledky jednotlivých měření a jejich průběh si může žák kdykoliv monitorovat. Pomocí přídavných utilit obslužných programů žák může využívat vestavěné funkce analýzy dat a vyplňovat protokol s přenesenými naměřenými hodnotami ve formě tabulek a grafů. Nově se učitel objevuje nejen v roli přísného examinátora, ale formuje proces osvojování vědomostí z pozice rádce a tutora. Žáci jsou vedeni k samostatnému uvažování k tvorbě hypotéz a hledání správného řešení dané úlohy s podporou pedagoga. U této metody je značný také efekt  motivace spojené s procesem objevování neznámého. Vedlejším produktem, ale neméně významným, takto vedené výuky je zvyšování znalostí a dovedností v počítačové gramotnosti.

Edlab hardware

EdLaB je zařízení české provenience, vyráběné firmou Connexia, s.r.o. Dětmarovice,  na jehož vývoji se podílejí týmy učitelů a techniků z České republiky, Polska a Slovinska. Měřící zařízení EdLaB je připojitelné k PC portem USB, jeho skelet se vyznačuje vysokou odolností vhodnou pro školní podmínky. Zařízení má certifikáty ROHS a CE. Pro pedagogy bylo připraveno přibližně 150 pokusů pro předměty biologie, chemie, fyzika, environmentální výchova, zeměpis a tělesná výchova pro základní a střední školu. EdLaB používá přibližně 500 škol v České republice.

 
image1.jpeg


Základní charakteristiky:

Screenshot 2018-11-18 at 10.16.21.png

Své místo si ve výuce nachází také periférie EdLaBu  - Digital Control Unit, pro kterou byl vytvořen speciální jednoduchý skriptovací jazyk a jež je využitelná v procesech řízení elektrických zařízení na základě měřených dat – regulace osvětlení, teploty, ovládání chodu motorů, spínačů apod.

Senzorů je současné době k dispozici 40, vyznačují se vysokou přesností měření a neustále se vyvíjí nové typy. Měřící rozhraní je konstruováno za použití redukce i pro použití čidel z produkce firem Vernier a C.M.A.

 
 

Senzory

 
 • Čidlo znečištění ovzduší

 • Anemometr (Větroměr)

 • Barometr

 • Čidlo měření krevního tlaku

 • Ampérmetr

 • Voltmetr 

 • Čidlo rozpuštěného kyslíku ve vodě

 • Siloměr

 • Tlakoměr

 • Senzor srdečního tepu (klip na ucho)

 • Ampérmetr pro větší proudy

 • Infračervený teploměr

 • Čidlo intenzity světla (Luxmetr)

 • Čidlo magnetického pole

 • Mikrofon

 • Kyslíkové čidlo

 • Ohmmetr

 • Čidlo kyselosti (pH senzor)

 • Teploměr přesný

 • Hygrometr (Čidlo relativní vlhkosti vzduchu)

 • Hlukoměr

 • Teploměr povrchový

 • Teploměr

 • Teploměr termočlánkový

 • Čidlo UVA záření

 • Čidlo UVB záření

 • Spirometr

 • Detektor polohy a pohybu (ultrazvukový) 

 • Čidlo CO2 (rozsah 50 000 ppm)

 • Čidlo CO2 (rozsah 100 000 ppm)

 • Čidlo CO2 (rozsah 10 000 ppm) 

 • Čidlo oxidačně redukčních potenciálů

 • Ploché čidlo kyselosti (pH senzor) 

 • Čidlo EKG 

 • Čidlo EMG (měření elektrické aktivity svalu) 

 • Senzor vodivosti pokožky

 • Půdní vlhkoměr

 • 3D čidlo zrychlení (1,5 g) 

 • Optická závora 

 • Pulsní oxymetr

 
 

Edlab – software

Měřící rozhraní je ovládáno softwarem EdLaB pracujícím na platformě Windows XP a vyšší. Hlavními funkcionalitami jsou autodetekce čidel, možnost konfigurace nových čidel, kalibrace čidel, možnost softwarové změny v rozsahu měření. Měření probíhá v automatickém režimu, uživatel si může nastavit dobu měření, vzorkovací frekvenci, je možné použít funkci trigger. Program umožňuje graficky zobrazit výstupy z 6 senzorů současně, zvětšovat jednotlivé části grafu, sloučit grafy do jednoho zobrazení, data je možné zobrazit v tabulce, lze s nimi provádět základní statistické operace. Program umožní aproximaci naměřených dat lineární, kvadratickou, logaritmickou a exponenciální funkcí.  Z hlediska didaktiky je software přínosný pro zpracování protokolů z měření, kdy umožňuje uživateli vkládat personální data, poznámky, grafy, tabulky a výpočty z měření.