Kodex

 

Slovo Ředitele

 
 

Být soudržní a solidární fakticky znamená být čestný a dodržovat morální zásady. Soudržnost, solidarita, čestnost a morálka jsou základem našeho etického kodexu. Společnost Slamka Consulting, s.r.o. je připravená vést své podnikání v souladu s nejvyššími standardy etiky ve všech oblastech své činnosti, a naplňovat tak svou strategii a vize.

Náš etický kodex byl vyvinut proto, aby chránil naši komunitu a vytvářel o nás a našem podnikání oprávněně pozitivní pověst. Kodex obsahuje jednoduché pokyny, které nám pomáhají jednat čestně, bezúhonně a s úctou. Nastavuje rámec, uvnitř kterého můžeme jednat svobodně a být přitom v souladu se zákony. Náš etický kodex vyjadřuje hodnoty společnosti Slamka Consulting, s.r.o., ve které věříme a které poskytují bázi pro budování vzájemné důvěry. V takovém přístupu vidíme klíč k našemu dlouhodobému úspěchu.

doc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D. — jednatel společnosti

 

Rozsah působnosti

 

ZamĚstnanci

Společnost Slamka Consulting, s.r.o. se staví zodpovědně k etické problematice a morálním otázkám, které vyplývají z její činnosti. Současně totéž očekáváme od svých zaměstnanců, spolupracovníků i obchodních partnerů a předpokládáme, že i jejich jednání bude v souladu s vysokým mravním kreditem. Soubor firemních morálních zásad slouží společnosti Slamka Consulting s.r.o. jako opora, kterou dodržujeme v každodenní praxi i v morálně sporných situacích.

Etický kodex společnosti Slamka Consulting, s.r.o. se vztahuje na všechny její zaměstnance i ty z jejích dceřiných odnoží. Zaměstnanci jsou povinni se s ním obeznámit. Jsou-li za tímto účelem vyzváni k účasti na školení, je jejich povinností se ho účastnit. V situaci, kdy se kdokoliv z naší společnosti ocitne v morálně obtížné situaci a neví, jak se správně zachovat, kontaktuje svého nadřízeného a spolu s ním se snaží situaci co nejlépe vyřešit. Nadřízený by měl mít takové osobnostní kvality, aby se stal morálně následováníhodným vzorem.

Od dodavatelů, obchodních partnerů a dalších zainteresovaných se očekáváme, že budou etické zásady tohoto textu respektovat a při jednání s námi také dodržovat.

 

zodpovĚdnOST

Kontakt na zmocněné osoby: Ing. Michal Uhlař, michal.uhlar@slamka.cz

 

NaŠe hodnoty

Zodpovědnost – záleží nám na pravdivosti a důsledcích všech naších činů.
Integrita – vytváříme takovou budoucnost, ve které chceme sami žít.
Zvídavost – baví nás čelit novým výzvám.
Pracovitost – jsme profesionální, spolehliví a děláme vše nejlépe, jak dovedeme – práce nás baví.
Sebereflexe – uvědomujeme si, co i jak děláme a učíme se.

 

Hrajeme podle pravidel

 

Morální a profesionální chování

Společnost Slamka Consulting, s.r.o. je férovou společností. Chováme úctu k dodržování zákonů, předpisů i norem, a to jak psaných, tak nepsaných. Jasně se vyhraňujeme proti jakékoliv formě podplácení a korupce, nevytváříme po ní nabídku ani po ní neuspokojujeme poptávku.

Členové Společnosti Slamka Consulting, s.r.o. jednají mezi sebou i s jinými lidmi vždy s respektem, úctou a zdvořilostí. Naše pevné morální zásady preferují rovinu mezilidské rovnosti, a to genderové, rasové, náboženské, sociální i kulturní. Společnost Slamka Consulting, s.r.o. se jasně odmítavě staví k sexuálnímu harašení, diskriminaci, ponižování a agresi, a to jak na pracovišti, tak mimo něj. Takový postoj zaručuje každému zúčastněnému právo na vyslyšení jeho názoru, a to bez strachu z potrestání či opovržení.

Pracoviště společnosti Slamka Consulting, s.r.o. je místem, kde zaměstnaný člověk tráví podstatnou část svého dne, je proto naší zásadou vytvářet bezpečné pracoviště, a to v širokém slova smyslu. Všechna naše pracoviště jsou nekuřácká, a není-li vedením ve výjimečných situacích stanoveno jinak, nekonzumuje se na nich ani alkohol.

 

Informace získáváme legálně a morálně

My ve Slamka Consulting, s.r.o. jsme si vědomi toho, že informace jsou tím, co v 21. století tvoří hodnotu a zisk. Provádíme sběr informací pouze pro legitimní a obchodní účely. Při získávání informací nikdy nelžeme, nezatajujeme relevantní fakta či cíleně snikým nemanipulujeme za účelem je získat. Je samozřejmostí, že přitom postupujeme v souladu s dobrými mravy a podle zákona, a tudíž žádným způsobem nenarušujeme ochranu dat, ani je, jakkoliv neodcizujeme. Respektování duševního vlastnictví je pro nás samozřejmostí.

 

Soukromí

Respektujeme to, že určité informace jsou důvěrné a přejímáme plnou zodpovědnost za ochranu tohoto statusu. Proto je ve Slamka Consulting, s.r.o. samozřejmostí zabezpečení počítačů a dat ať jsou již přechovávána na jakémkoliv médiu. Máme přehled o tom, jaká data a kde shromažďujeme a vše pečlivě evidujeme.

Každý, kdo o to projeví zájem, má přístup k těm svým údajům, které jsou společností Slamka Consulting, s.r.o. shromažďovány. Dochází-li ke sběru dat přímo touto institucí, je dotyčný subjekt zájmu předem seznámen s tím, že jsou údaje o něm shromažďovány, a je také obeznámen s jejich povahou i účelem. Pokud to proces analýzy přímo nevyžaduje, je vždy zachována dostatečná anonymita a zevšeobecnění údajů a závěry z těchto rozborů jsou prezentovány ohleduplně a citlivě.

 

Majetek spoleČnosti

Ti, kteří nakládají s majetkem společnosti Slamka Consulting, s.r.o., nečiní tak nikdy za účelem soukromého finančního zisku a využívají jej čestně, legitimně, zodpovědně a reprezentativně. Každý zainteresovaný je povinen aktivně chránit firemní know-how, neobchodovat s ním bez souhlasu vedení a respektovat know-how jiných firem – to vše v souladu s právem i dobrými mravy. Veškerá svěřená data i majetek společnosti je každý jedinec zavázaný odevzdat bez prodlení po ukončení práce pro společnost.

 

Etika pŘi obchodování

Ať již na jakékoliv pracovní pozici, ve společnosti Slamka Consulting, s.r.o. prosazujeme, aby nedocházelo ke konfliktům zájmů, a zároveň uznáváme nárok na spravedlivou a férovou odměnu za uvedenou práci. Dále aktivně prosazujeme opatření a přístupy proti takzvanému „praní špinavých peněz“ – pokud se kdokoliv v rámci společnosti, vázaný tímto kodexem, setká s podezřelými aktivitami (platby po menších částkách na více účtů, platby větších obnosů v hotovosti a jiné) u obchodních partnerů či klientů, okamžitě vše konzultuje s nadřízeným.

 

Získávání místa na trhu

Ve společnosti Slamka Consulting, s.r.o. je na prvním místě vždy ochrana zájmů klientů, které se přizpůsobují další obchodní strategie. Naše dlouhodobé snahy jsou orientovány na bezpečnost, kvalitu a zlepšování námi poskytovaných produktů a služeb.

 

Budování obrazu firmy

Nám ve Slamka Consulting s.r.o. záleží na tom, jak nás svět vidí, proto aktivně spoluutváříme veřejný obraz naší firmy. Víme, že skutky mluví samy za sebe, a tak se držíme pravidla, že každý ve společnosti buď dělá vše nejlépe, jak dovede a s radostí z dobře odvedené práce, anebo to nedělá vůbec a raději si najde jinou, pro něj smysluplnější pracovní náplň. Pouze takoví lidé mohou upřímně mluvit o firmě v dobrém a aktivně se podílet na tvorbě jejího dobrého jména – reprezentovat ji sradostí a hrdostí na příslušnost kpracovnímu týmu. Stávají se tak celospolečenským následování hodným vzorem, nebojí se totiž přiznat vlastní chyby, poučit se s nich a přijmout za ně odpovědnost.

Ve společnosti se také hlásíme k reprezentaci a šíření demokratických hodnot a odkazu Evropského humanismu, k ekologické i sociální odpovědnost a zodpovědnosti vůči tradicím i budoucím generacím.

 

Sociální sítĚ

Každý ze zaměstnanců je vždy povinen, zmiňuje-li při komunikaci přes sociální sítě záležitosti týkající se společnosti Slamka Consulting s.r.o., rozlišovat mezi osobním a firemním stanoviskem. Je si vědom svých závazků vůči firmě, a proto se snaží i ve virtuálním prostoru reprezentovat firmu pozitivně a zveřejnovat pouze ta data a stanoviska, která společnost předem učinila veřejnými.

 

Protimonopolní a kartelová opatŘení

My ve Slamka Consulting s.r.o. jsme si vědomi toho, že trh má svá legislativní i morální pravidla, vrámci kterých se můžou účastníci tržní soutěže chovat svobodně. Proto respektujeme a skrze svou činnost zosobňujeme principy spravedlivé tržní soutěže. Soustředíme se pouze na vlastní výkon, a to nejen v aspektu růstu, ale i co nejširšího společenského přínosu, a přitom nijak neomezujeme uplatnění konkurence. Snažíme se naopak být konkurenci inspirací, sami čerpáme se zkušeností těch nejlepších a ve prospěch všech zúčastněných.

 

Etické obchodování

Slamka Consulting s.r.o. uznává, nasazuje a rozvíjí trvale udržitelný obchodní model v rámci všech svých aktivit. Jevíme zájem o odkrývání a zvědomování externalit – nákladů, které se přesouvají na druhé: v oblasti ekonomické, kulturní i sociální – vyvíjíme úsilí potřebné pro jejich možné zmírnění či případnou eliminaci. Jelikož nejvyšším motivem jejích snah není maximalizovat růstu zisku, ale zlepšovat kvalitu života lidí i ostatních bytostí, ekosystémů a dalších hodnot, cítíme se být odpovědní za dění uvnitř společnosti i mimo ni, a možné problematické aspekty svého působení se snažíme co nejodpovědněji vybalancovávat.

 

Odpovědný marketing

My v Slamka Consulting s.r.o. jsme si vědomi důležitosti reklamy a víme, nakolik reprezentuje firmu před veřejností. Za hodnotou toho, co nabízíme si pevně stojíme, a proto tuto kvalitu přibližujeme spotřebitelům, ale nenadhodnocujeme ji. Proto se prezentujeme pouze takovou reklamou, která je pravdivá, vkusná a ověřitelná. Budujeme a používáme marketink v souladu s hodnotami, jakými je slušnost a upřímnost.

 

Dodržování ekonomických sankcí a mezinárodního práva

My ve Slamka Consulting s.r.o. víme, že jsme součástí širšího světa, jehož stav nám není lhostejný. Dodržování lidských práv a svobod je nutnou podmínkou pro navázaní obchodního styku v mnohých naších aktivitách. Proto se aktivně se zajímáme, kdo naší klienti jsou, odkud pocházejí a proč naše služby chtějí využít. Zároveň odmítáme jakýkoliv podíl na službách a produktech s původem v dětské práci.

 

Zapojení se do komunity

My ve Slamka Consulting s.r.o. víme, že zdravé vztahy jsou základem jakýchkoliv aktivit, což respektujeme a prosazujeme. Z toho důvodu nám záleží na tom, v jakém stavu se nachází komunita, vkteré působíme. Snažíme se budovat co nejzdravější vztahy, a to jak na individuální, tak společenské úrovni s ohledem na tradice, zvyklosti, zdvořilost i společenské normy.

 

Dary a pohostinnost

Ve Slamka Consulting s.r.o jsme si vědomi, že dar je ztělesněním dobré vůle. Poskytování a přijímání drobných darů za účelem budování dobrých vztahů proto nezakazujeme. Tyto projevy pozornosti ovšem nikdy nesmí mít finanční povahu. Rozlišujeme mezi dary přiměřenými a nepřiměřenými, ty druhé zdvořile a s projevem úcty odmítáme. Ať již dar přijímáme či poskytujeme za účelem budování vztahů, které mají reprezentovat naši společnost, vždy o nich informujeme nadřízeného, tyto aktivity zaznamenáváme a zveřejnujeme – transparence je zde podmínkou. Dary nikdy nepřijímáme od politiků či politicky veřejně angažovaných osob, a ani jim dary v jakékoliv podobě neposkytujeme – vztahy s těmito lidmi vždy vycházejí ze vzájemné úcty, respektu a rovnosti.

 

Závěr

 

Sankce za porušení

Společnost Slamka Consulting s.r.o. je postavena na základech vysoké firemní kultury, kterou chováme v úctě, udržujeme ji a dále rozvíjíme. Firemní kultura je pro nás nepostradatelnou hodnotou, a proto zastáváme pravidlo: „Všiml sis nemorálního jednání ve firmě? Nahlas jej! Bez obav z pomsty!“.

Ti, u kterých bylo pozorováno nezásadní porušení firemní kultury, opírající se o text tohoto etického kodexu, budou napomenuti, a to buď kolegy, nebo přímým nadřízeným. Pokud je porušování vysokých etických standardů, které jsou ve společnosti Slamka Consulting s.r.o. samozřejmostí, opakované, či přesáhne určitou mez, nebo je zvláště závažné, je ustanovena Disciplinární a kárná komise, která má právo a povinnost morálně konfliktní situaci s ohledem na její závažnost vyřešit a předejít tak jejímu dalšímu šíření. Použije k tomu prostředky, které jsou v souladu s firemní kulturou i dobrými mravy. V situacích zvláštně závažného porušení dobrých mravů zadá Disciplinární a kárná komise podnět pro řízení na úrovni občanskoprávního sporu s viníkem či viníky.

 

Shrnutí zásad

 
 

  Hrajeme podle pravidel

  Chováme se morálně a profesionálně

  Respektujeme a ochraňujeme soukromí

  Nezneužíváme svěřeného majetku

  Obchodujeme eticky

  Vedeme odpovědný marketing

  Záleží nám na vztazích a komunitách

  Chováme se následováníhodně

  Pracujeme nezaujatě

  Učíme se od těch nejlepších i z vlastních chyb

  Stavíme se k věcem zodpovědně

  Naše záměry a činy jsou v integritě

  Záleží nám na budoucnosti i tradicích

  Děláme vše nejlépe jak dovedeme